Zorg
Op de Toermalijn is aandacht voor elk kind.
We willen recht doen aan alle kinderen en goed onderwijs bieden.
Soms blijkt dat een leerling een andere aanpak of een ander programma nodig heeft.
Ook op sociaal emotioneel gebied volgen we de kinderen. We willen dat ze zich veilig en gewaardeerd voelen en daardoor optimaal presteren.
Als blijkt, dat er problemen zijn in de ontwikkeling van kinderen, gaan we daar zorgvuldig mee om. Dit geldt zowel voor leerproblemen als problemen op sociaal emotioneel gebied.

• Bij problemen besluit een leerkracht een leerling aan te melden voor een leerlingbespreking. Samen met de intern begeleider wordt de vraagstelling geformuleerd.
• Hierbij gaan we uit van de onderwijsbehoefte van dit kind en bekijken we op welke manier we dit kunnen realiseren.
• Als de vraagstelling helder is, wordt besloten of nader onderzoek wenselijk is.

Een leerling kan ten allen tijde worden aangemeld bij de intern begeleider(i.b.’er).
Ook is het mogelijk dat een leerling wordt aangemeld door een ouder. Door het gedrag thuis goed in de gaten te houden, kunnen ouders veel belangrijke informatie opvangen. Soms is thuis eerder te merken, dat het niet goed gaat met een kind. Het is dan een goede zaak om contact op te nemen met de groepsleerkracht, intern begeleider of directeur. Daarna kan er op school verder onderzoek volgen.

Hoofdluis

Na elke vakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis. Wanneer we hoofdluis vinden, stellen we de ouders / verzorgers persoonlijk op de hoogte. In dat geval ontvangt u advies hoe u hoofdluis bestrijdt en voorkomt.

Kijk voor meer informatie op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl

Centrum voor jeugd en gezin
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien, wil meer weten over gezondheid of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin, kortweg CJG Franekeradeel.
Op http://waadhoeke.cjg.hollandsch-welvaren.nl/thema/... kunt u onder andere algemene informatie vinden over opvoeden en opgroeien.
School maatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk Werk

Aangezien het belangrijk is voor scholen, zorgcoaches Ib-ers, leerkrachten, ouders en hun kinderen om juist geïnformeerd te worden over het doel en de werkwijze van het schoolmaatschappelijk werk, hebben we deze informatie samengesteld.

Even voorstellen…

Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door Ivy Nettekoven. Zij is werkzaam bij het Gebiedsteam Franekeradeel en zij voert taken uit op het gebied van schoolmaatschappelijk werk. Zij is inzetbaar voor de Toermalijn, de Korendrager en de Kabas.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

 • Voor wie kan Schoolmaatschappelijk Werk worden ingezet?
 • Kinderen
 • Ouders / verzorgers
 • Leerkrachten (consultatie)
 • Intern Begeleiders, Zorgcoaches, Directeur van de school (consultatie).

 

 • Met welke vragen kan ik terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk? Bijvoorbeeld;
  • mijn kind luistert niet naar mij
  • mijn kind is druk of agressief
  • mijn kind wordt gepest
  • het gaat niet goed op school, schoolresultaten blijven achter
  • mijn kind heeft moeite met de echtscheiding
  • mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen
  • er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen
  • ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil er graag over praten
  • we hebben financiële problemen en willen graag hulp
  • mijn kind is verdrietig, omdat iemand in de ( directe) omgeving is overleden
  • andere vragen die u heeft over uw kind en waarvan u niet weet waar u terecht kunt en u wilt graag advies.

 

 • Als ik een gesprek wil aanvragen met het Schoolmaatschappelijk werk, hoe doe ik dat?

 

Wanneer u een gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht, directeur, Ib-er of zorgcoach van de school. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Gebiedsteam, telefoonnummer 0517-380357 of rechtstreeks een mail sturen aan Ivy, via i.nettekoven@gebiedsteamfranekeradeel.nl

Ivy werkt op maandag, dinsdag, woensdag tussen 09.00-17.00 uur en de donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00.

Bij vakantie, ziekte of afwezigheid is kunt u bellen naar de Centrale Toegang tel 0517-380357.

 • Waar vinden de gesprekken plaats?

Het is mogelijk om de gesprekken te voeren op school, thuis of locatie gemeentehuis Franeker. Dit kan op afspraak of via de inloopspreekuren op de scholen (zie schoolkrant en voor meer informatie: bij de directeur of de zorgcoach van de school).

 • Wat kan Schoolmaatschappelijk werk voor mij betekenen?

Ivy kan samen met u onderzoeken wat er precies aan de hand is. In een aantal gesprekken kan er met u (en eventueel met uw kind en / of school) een oplossing worden gevonden, die aansluit bij uw situatie, zodat veranderingen in gang gezet kunnen worden. Als het nodig is, zoeken we samen naar een organisatie die u en uw kind het beste kunnen ondersteunen. Schoolmaatschappelijk werk kan indien nodig, bemiddelen tussen u en de school.

 • Wat is Schoolmaatschappelijk werk?

Preventieve taken zijn belangrijke aspecten binnen de zorg voor kinderen en hun ouders, binnen het onderwijs. Hoe sneller er ingespeeld kan worden op signalen, des te eerder er een passend hulpaanbod geboden kan worden. Het in een zo vroeg mogelijk stadium bieden van aandacht en ondersteuning, vermindert het risico op problemen en uitval op latere leeftijd. Schoolmaatschappelijk werk heeft bij uitstek de mogelijkheid om bij te dragen aan een succesvolle zorgstructuur. Ivy ondersteunt het onderwijzend personeel bij de begeleiding van leerlingen door een brugfunctie te vervullen tussen leerlingen, ouders, school en (jeugd)hulpverlening. Zij neemt deel aan het zorg adviesteam of andere overleggen en werkt samen met de zorgcoach en directeur van de school. Haar activiteiten zijn aanvullend op de ondersteuning en zorg die scholen zelf kunnen bieden.

 • Vertrouwelijkheid Schoolmaatschappelijk werk

  Wanneer een aanmelding via school wordt gedaan, zal school u vragen om toestemming te geven om Schoolmaatschappelijk werk in te schakelen.

  Soms is het zo dat er zaken spelen ten aanzien vanuw kind die belangrijk zijn voor school en/of andere instanties zoals de huisarts, om te weten. Het isin het belang van uw kind om goed samen te werken met u en andere partijen die betrokken zijn bij uw kind en gezin. De schoolmaatschappelijk werker zal daarover eerst met u als ouder in gesprek gaan.
 • Kosten

De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn gratis.

 • Algemene informatie over het Gebiedsteam Franekeradeel:

Het Gebiedsteam Franekeradeel kunt u bereiken via de Toegang tel 0517-380357 of per mail via info@gebiedsteamfranekeradeel.nl . Dit kan als u vragen heeft over o.a.:

  • financiën, geldzaken, minimaregelingen, administratie en schulden
  • trainingen in leren omgaan met geld en voor jezelf opkomen “In the pocket!” (zie hieronder voor meer informatie)
  • relationele problemen
  • gezondheid, zorgvragen, WMO, huishoudelijk hulp
  • (trauma) verwerking
  • echtscheiding en omgangsregeling
  • opvoeding etc.


School ondersteunings profiel (S.O.P)
De schoolbesturen van het basis onderwijs in Friesland dragen gezamenlijk, in de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân, de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in Friesland. Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorgplicht’. Besturen zijn vanaf die datum wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school of op een andere, beter passende school.
Iedere school heeft haar kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven in een zogenaamd schoolondersteunings profiel (SOP).


Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
 • een korte typering van onze school
 • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
 • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
 • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Een korte typering van onze school


CBS Toermalijn is een stadsschool met ruim 300 leerlingen, gesitueerd in de wijk Sexbierumervaart.
In het schoolgebouw is een peuterspeelzaal aanwezig waar nauw mee samengewerkt wordt. Ook is er kinderopvang.
We bieden onderwijs van hoogstaande kwaliteit. Onze school wil een veilige school zijn voor alle kinderen. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders.


De kwaliteit van onze basisondersteuning

De basisondersteuning
bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.
  
Onderwijs
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd
en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team hebben wij ons jarenlang geschoold in handelingsgericht werken.


Begeleiding
Het domein ‘begeleiding’ heft voortdurend onze aandacht. Wij optimaliseren de begeleiding van leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school kan beter; daarover worden afspraken gemaakt met peuterspeelzalen. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner.
   

Beleid
Wij zijn tevreden over het domein
‘beleid’.
Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken
over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.


Organisatie
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam en zorgoverleg op schoolniveau., waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Regelmatig is er overleg met schoolmaatschappelijk werk en de school verpleegkundige. Ook zijn er contacten met diverse zorginstanties.. 
    

Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid bijv. vanuit speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs).
Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van gedragsproblematiek.. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid is aanwezig. De expertise is verdeeld over meerdere leerkrachten binnen de school. Dat is één van onze krachten. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Verder willen we vaker een beroep doen op de deskundigheid die bij de andere scholen van onze vereniging aanwezig is.
Extern maken wij vooral gebruik van de expertise vanuit het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet na bespreking in het zorgteam.


Ondersteuningsvoorzieningen


Onze school heeft een ondersteuningsvoorziening op verenigingsniveau voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Ook is er een ondersteuningsvoorziening voor leerlingen met een zeer specifieke onderwijs behoefte. ( gedrag- , leer= of lichamelijke problemen)
Daarnaast is er de mogelijkheid voor sociale vaardigheidstrainingen en zijn er gespreksgroepen voor kinderen met gescheiden ouders.
  
Kengetallen
  
Onze school heeft ongeveer 320 leerlingen waarvan ongeveer 10% met een leerlinggewicht.


Ontwikkelagenda


Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen en het werken met het ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht.
Tevens heeft ‘omgaan met gedrag’onze aandacht en volgen we schoolbreed het PBS traject. (Positive behavior support).
Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar we proberen de deskundigheid te vergroten door het aanbieden van trainingen en cursussen binnen het team, zowel teambreed als individueel.

Infectieziekten
Hebt u vragen over hoe om te gaan met infectieziekten b.v.: Mag mijn kind naar school / de kinderopvang en welke maatregelen moet ik nemen t.a.v. extra hygiëne etc.
Voor al deze vragen is er een draaiboek ontwikkeld. Dit kunt u bekijken en eventueel downloaden via de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/ daarna "kind en infectie" invullen bij zoekopdracht.
Meedoen met de samenleving
Voor veel personen met een laag inkomen is het niet gemakkelijk om iedere maand rond te komen. Als u een algemene bijstandsuitkering ontvangt of als u een ander laag inkomen hebt zoals een WIA/ WAO-uitkering of een laag loon herkent u dat vast wel. Zeker als u kinderen hebt die ook zo hun wensen hebben die geld kosten. Vaak schieten de extraatjes - zoals sportactiviteiten en maatschappelijke activiteiten (bv. schoolreisjes) - erbij in en juist die extraatjes geven kleur aan het leven. Daarom is de bijdrageregeling Meedoen met de Samenleving (folders en aanvraagformulieren - Meedoen met de samenleving) ontwikkeld.