Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.


Leerlingenraad
Op de Toermalijn hebben we een leerlingenraad.
De school is er voor de kinderen. Kinderen zijn mondig en hebben over veel dingen een mening. Ze weten vaak goed wat ze willen en hebben soms simpele oplossingen voor problemen.
Op schoolniveau praten kinderen weinig mee. Een leerlingenraad maakt meepraten op schoolniveau mogelijk. De school wordt daardoor nog meer van de leerlingen.
Een leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen die hun groep vertegenwoordigen. Samen met een leerkracht vormen deze vertegenwoordigers de leerlingenraad.
Een leerlingenraad is : een groep leerlingen, samengesteld uit en door de leerlingen, die de belangen van de leerlingen van de hele school behartigt. Zij kan gevraag en ongevraagd met advies en ideeën komen. De leerlingenraad kan ook praten over punten die tijdens klassenvergaderingen naar voren zijn gekomen en aan de klassenvertegenwoordiger zijn meegegeven voor bespreking in de leerlingenraad.
Wat er besproken is in de leerlingenraad wordt kort voor de eigen klas gepresenteerd. Als het ook de kinderen uit de lagere groepen aangaat, wordt het daar door de vertegenwoordigers verteld.
Van de vergaderingen van de leerlingenraad wordt door de kinderen een verslag gemaakt.
Medezeggenschapsraad
Op iedere school worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs, bijvoorbeeld over de groepsverdeling. Maar ook beslissingen over organisatorische zaken zoals o.a. verandering van onderwijskundidge doelstelling van de school.
De school heeft een directeur die belast is met de dagelijske leiding op school.

Omdat de Toermalijn deel uit maakt van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Noordwest Friesland is het bestuur van deze Vereniging eindverantwoordelijk voor de beslissingen die genomen worden. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. In de praktijk overlegt de MR met de directeur, die hiervoor gemandateerd is door het bestuur.

Door actief te zijn in de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad.
De MR bestaat uit een gelijke gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. De MR van de Toermalijn bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 personeelsleden. Hun namen staan vermeld in de schoolgids en elders op deze site. Als u vragen heeft bel ze dan gerust eens op of stuur een e-mail.

Waarover praat de medezeggenschapsraad.
In feite over alles wat met de school te maken heeft, zij lijkt sterk op de Ondernemingsraad van een bedrijf. Zoals al eerder genoemd moet over vrijwel elk belangrijk besluit worden voorgelegd aan de MR. In het reglement staat omschreven bij welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft en bij welke onderwerpen zelfs instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen, dat de directeur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet dat ieder advies van de MR zonder meer overgenomen wordt.
Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. De directeur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: het schoolbelang. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend.

Uiteraard kan de MR ieder standpunt dat zij heeft, gevraagd en ongevraagd, kenbaar maken aan de directeur.E-mail MR
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 17 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân.
Voor informatie omtrent de GMR klik hier


Ouder werkgroep
De school heeft een ouderwerkgroep. Deze OWG verleent hulp bij activiteiten binnen de school. De ouderwerkgroep bestaat uit een aantal ouders die samen met het team en andere vrijwilligers activiteiten organiseren en begeleiden. Te denken valt dan aan een aantal jaarlijks terugkerende dingen als Sinterklaas, Kerst, etc. Naast het activiteitenplan, dat jaarlijks opgesteld wordt, kunnen daar een aantal “losse” activiteiten bijkomen.

School advies groep

De school advies groep is een klankbordgroep die de directeur gevraagd en ongevraagd van advies dient.
In deze groep kunnen ouders meepraten over alle zaken die de school aangaan. De directeur heeft een informatieve rol naar de school advies groep toe. Het overleg is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming.

Wat kunnen ouders met de School advies groep ?


De ouders die zitting hebben in de School advies groep zijn de achterban, een vertegenwoordiging van alle ouders die kind(eren) op de Toermalijn hebben. Wij staan open voor vragen, suggesties omtrent het onderwijs en aanverwante zaken die uw kind en u als ouder(s) aangaan.
U kunt altijd contact opnemen met de school advies groep; telefonisch of via e-mail.

Verkeersouders

Op de Toermalijn is er een groep van actieve verkeersouders.
Zij zetten zich op vele manieren in om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.
Daarnaast zijn zij actief bij het organiseren van praktisch verkeersonderwijs en nemen ze deel aan allerhande overlegsituaties.

Verkeersveiligheid
 
Alle ouders hebben van ons een verkeersnieuwsbrief ontvangen. Hierin staat beschreven  welke kinderen we het liefst lopend op school zien komen en welke kinderen op de fiets mogen komen.
Op een kaartje staat dat ook nog eens duidelijk aangegeven. Tevens zaten er kaartjes bij waar u het beste de auto kunt parkeren. 
Bij deze kaartjes waren de parkeerplekken wel aangeven, maar op de kaartjes hieronder wordt dit nog duidelijker aangeven en ook waar niet te parkeren.
Zo blijft het bij de school overzichtelijke en dus veiliger voor uw kind(eren). Bij de kleuteringang is de ruimte achter de paaltjes bedoeld als fiets- en wandelpad. Vooral voor de kleuters is dit veiliger. Zet dan ook geen auto neer aan het eind van die route; op het kaartje rechts bij NP. Dat is veiliger voor de kinderen die deze kant op fietsen. Om de route breed en dus veiliger te houden kunnen ouders beter hun fietsen achter de bankjes parkeren. Op het kaartje links, NP vlakbij de kleuteringang. Parkeert u daar dus niet uw auto. Dan kunnen bij deze NP-plek fietsen van ouders staan. 
We hopen op uw medewerking.

Verder vragen we uw hulp ook op de volgende manier. Vindt u de verkeersveiligheid van de kinderen ook zo belangrijk, geef u dan op als verkeersouders. Samen staan we sterk en kunnen we ons hardmaken voor het verkeersbeleid.Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.