Adaptief onderwijs
We zijn van mening dat kinderen alleen kunnen "groeien" als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan,
  1. Relatie: ik ben iemand waar anderen op gesteld zijn en ik heb die ander nodig.
  2. Autonomie:ik ben zelfstandig, leer mij het zelf te doen.
  3. Competentie: ik ben iemand die iets kan.

Dat kan alleen vanuit een omgeving waar:
  • De kinderen uitgedaagd worden;
  • De kinderen ondersteund worden;
  • De kinderen vertrouwen krijgen.

Het hele schoolteam neemt de verantwoordelijkheid voor de afstemming van het onderwijs op de behoeften van alle kinderen.

Passend onderwijs
Passend Onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke reden dan ook, meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Lees meer……

Onze school en/in het samenwerkingsverband


Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in Friesland samen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-SO Fryslân. Alle schoolbesturen van de basisscholen in Friese gemeenten zorgen er samen voor dat ieder kind kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school hulp krijgen vanuit ons samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden.

Visie op passend onderwijs

De basisvraag voor passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke 'basisondersteuning' letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, 'thuis' en vrije tijd.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid


Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo'n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school 'handelingsgericht'. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

Ouders (en leerkrachten) denken mee

Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Wetgeving en zorgplicht

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Informatie en contactgegevens online

Op http://www.passendonderwijsinfryslan.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens, het laatste nieuws (en nog veel meer).
School ondersteunings profiel. (S.O.P)

Toelichting
De schoolbesturen van het basis onderwijs in Friesland dragen gezamenlijk, in de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân, de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in Friesland. Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur 'zorgplicht'. Besturen zijn vanaf die datum wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school of op een andere, beter passende school.

Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Informatie en contactgegevens online
Op http://www.passendonderwijsinfryslan.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens, het laatste nieuws (en nog veel meer).

Schoolondersteunings profiel

Iedere school heeft haar kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven in een zogenaamd schoolondersteunings profiel (SOP).

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school.
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Een korte typering van onze school

CBS Toermalijn is een stadsschool met ruim 300 leerlingen, gesitueerd in de wijk Sexbierumervaart.

In het schoolgebouw is een peuterspeelzaal aanwezig waar nauw mee samengewerkt wordt. Ook is er kinderopvang.

We bieden onderwijs van hoogstaande kwaliteit. Onze school wil een veilige school zijn voor alle kinderen. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders.

De kwaliteit van onze basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.

Onderwijs

Wij zijn tevreden over het domein 'onderwijs'. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team hebben wij ons jarenlang geschoold in handelingsgericht werken.

Begeleiding

Het domein 'begeleiding' heft voortdurend onze aandacht. Wij optimaliseren de begeleiding van leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school kan beter; daarover worden afspraken gemaakt met peuterspeelzalen. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner.

Beleid

Wij zijn tevreden over het domein 'beleid'. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie

Ook over het domein 'organisatie' van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam en zorgoverleg op schoolniveau., waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Regelmatig is er overleg met schoolmaatschappelijk werk en de school verpleegkundige. Ook zijn er contacten met diverse zorginstanties..


Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid bijv. vanuit speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs).

Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van gedragsproblematiek.. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid is aanwezig. De expertise is verdeeld over meerdere leerkrachten binnen de school. Dat is één van onze krachten. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Verder willen we vaker een beroep doen op de deskundigheid die bij de andere scholen van onze vereniging aanwezig is.

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise vanuit het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet na bespreking in het zorgteam.

Ondersteuningsvoorzieningen

Onze school heeft een ondersteuningsvoorziening op verenigingsniveau voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Ook is er een ondersteuningsvoorziening voor leerlingen met een zeer specifieke onderwijs behoefte. ( gedrag- , leer= of lichamelijke problemen)
Daarnaast is er de mogelijkheid voor sociale vaardigheidstrainingen en zijn er gespreksgroepen voor kinderen met gescheiden ouders.

Kengetallen

Onze school heeft ongeveer 320 leerlingen waarvan ongeveer 10% met een leerling-gewicht.

Ontwikkelagenda

Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen en het werken met het ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht.

Tevens heeft 'omgaan met gedrag'onze aandacht en volgen we schoolbreed het PBS traject. (Positive behavior support).

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar we proberen de deskundigheid te vergroten door het aanbieden van trainingen en cursussen binnen het team, zowel teambreed als individueel.
Plusklas
Dit schooljaar zijn twee plusklassen van de vereniging weer verbonden aan onze school.
Er is een plusklas voor kinderen uit de groepen 4/5/6 en de groepen 7/8.

De plusklassen zijn toegankelijk voor kinderen van scholen voor
CBO Noardwest Fryslân.
Een dagdeel per week komen deze kinderen samen in de plusklas.
Leerlingen, ouders en leerkrachten beschouwen de plusklas als een positieve leervorm voor (hoog)begaafde leerlingen.

Deelname aan een plusklas leidt tot een hogere score op welbevinden.

Toelating tot de plusklas vindt plaats middels een aanmeldingsprocedure.
Criteria hiervoor zijn verenigingsbreed vastgesteld.

Deelname aan de plusklas is voor een heel schooljaar.
Belangrijke doelstellingen van de plusklas zijn het bevorderen van sociale contacten en interactie met meer gelijkgestemden.

Cognitieve uitdaging en verrijking bieden, waarbij het leren te leren centraal staat. Het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden; de kracht in jezelf herkennen en deze leren toepassen.
De plusklas leerkracht geeft leiding aan beide plusklassen en coördineert het overleg met de verantwoordelijke groepsleerkrachten en ouders
van de plusklas leerlingen.

Het beleidsplan Plusklas ligt op school ter inzage.
ICT
Onze maatschappij verandert in hoog tempo naar een gedigitaliseerde maatschappij.
Ontwikkelingen gaan razendsnel. Op school maken we gebruik van vele digitale hulpmiddelen zoals digiborden, computers, iPads, computers en chromebooks.
Kinderen werken meer gepersonaliseerd met behulp van computers, chromebooks of iPads.
Ook thuis zijn kinderen veel aan de slag met ict; ze gamen, chatten, maken presentaties, halen informatie van websites, etc
Maar wat zijn nu goede websites voor kinderen?
Wat zijn nu goede apps?
Hieronder vindt u een aantal documenten met veel informatie.