Kunst en cultuur

Sinds 2010 doen alle basisscholen van de gemeente Waadhoeke mee aan een gezamenlijk kunst- en cultuurprogramma.
Op initiatief van de gemeente Waadhoeke zijn “school en cultuur“ samengebracht in een gezamenlijke werkgroep, bestaande uit een aantal leerkrachten in samenwerking met professionele kunst- en cultuuraanbieders uit Waadhoeke: Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Museum Martena, de Coba de Groot Stichting, Bibliotheek NW Friesland , theater/filmhuis De Koornbeurs en muziekschool Ritmyk.
Daarnaast wordt er nog met externe aanbieders samengewerkt, veelal uit de directe omgeving, zoals Tryater, het Fries Museum, Kunstenaarsvereniging Facit,etc.

Berni Dijkerman, werkzaam bij centrum voor seewyn, coördineert het programma en onderhoudt de contacten met de scholen en aanbieders.

Waarom een kunst- en cultuurprogramma?
Met de activiteiten hopen de scholen bij te dragen aan de kijk van de kinderen op de wereld.
Kunst en cultuur zijn waardevolle elementen om je leefwereld van verschillende kanten te kunnen belichten.
Kijkend naar kunst, luisterend naar muziek, genietend van taal en beweging, leren de kinderen zich openstellen en hun vizier te richten op dat wat zij van belang vinden in hun leven.
Niet alleen kijken en luisteren, maar vooral ook dóen! Kennismaken met de ster in jezelf …..wat zijn jouw “highlights “ , waar blink je in uit, wat straal je uit , sta je graag in
“ the spotlights “ of blijf je liever op de achtergrond?
Kunst en cultuur leren het kind zich te uiten en dragen bij aan de ontwikkeling van hun competenties.

Door de kinderen structureel en op een veelzijdige manier kennis te laten maken met de verschillende facetten van hun leefomgeving, waaronder de culturele aspecten, hopen we dat ze veel over hun omgeving leren en er later waardevolle herinneringen aan zullen hebben.

Een vast aanbod en keuzeactiviteiten:
Om de kinderen in hun schoolperiode kennis te laten maken met de verschillende kunst – en cultuurdisciplines worden er twee à drie vaste activiteiten per schooljaar aangeboden, die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van desbetreffende leeftijdsgroep.
Door jaarlijks een vaste structuur te hanteren
kan er een doorgaande lijn gerealiseerd worden en weten zowel de scholen als de aanbieders waar ze aan toe zijn .
Naast het vaste aanbod is de school vrij om zelf nog een aantal activiteiten te kiezen.
In het keuzeaanbod van dit programma wordt een aantal suggesties gedaan die goed aansluiten op het vaste aanbod.
Bij de samenstelling en planning van het vaste aanbod wordt geprobeerd zo goed mogelijk rekening te houden met de druk op de reguliere schoolactiviteiten ( bijv. de Kinderboekenweek, de decemberdrukte , CITO- eindtoets , de sportdagen , etc. ).

Mocht u vragen/opmerkingen
hebben t.a.v. de kunst- en cultuuractiviteiten op onze school, dan kunt u contact opnemen met onze kunst- en cultuurcoördinator: Nynke Roelofsen