Kinderopvang De Toermalijn

De kinderopvang in onze school wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang NWF.

Wij bieden Peuteropvang en Buitenschoolse opvang aan. Op de Toermalijn wordt 5 ochtenden per week peuteropvang geboden. Vanaf 2 jaar kan uw kind naar de peuteropvang. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Vanaf half 9 worden de kinderen gebracht, ouders kunnen even aanschuiven bij het spel van hun kind. Daarna is er tijd om vrij te spelen in bijvoorbeeld de poppenhoek of bouwhoek, voor het spelen met de trein of het maken van een puzzel. De leidsters begeleiden het vrij spel en stimuleren samenspel tussen de kinderen. Het verwoorden van, uitleg geven aan het spel, is een belangrijke taak van de leidsters. De (knutsel)activiteiten worden doelgericht aangeboden, er wordt veel aandacht besteedt aan de taalontwikkeling. Nieuwe begrippen aanleren, het uitbreiden van de woordenschat zijn doelen die volop aan bod komen tijdens alle activiteiten op de peuteropvang. Na het vrij spel wordt er gezamenlijk fruit gegeten en ranja gedronken. Vervolgens wordt er buiten of in het speellokaal gespeeld. De ochtend wordt afgesloten met een verhaal en het afscheidsliedje. Om 12 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Er wordt veelal gewerkt aan de hand van een thema, ouders worden daarover geïnformeerd via de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Er wordt aandacht besteed aan de feestdagen, verjaardagen en aan verschillende projecten, zoals de kinderboeken week. Vaardigheden ontwikkelen Op de peuteropvang kan een kind vaardigheden opdoen, zoals bijvoorbeeld samenwerken en rekening houden met andere groepsgenootjes, communiceren d.m.v. stemgebruik en spelen, op de beurt leren wachten en het delen van bijvoorbeeld speelgoed. Op deze manier leren de kinderen omgaan met elkaar, maar ook met speelgoed en knutselmaterialen. De leid(st)ers helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen. Zij stimuleren zelfstandig gedrag en geven de peuter zelfvertrouwen. Ook wordt er gewerkt aan taalstimulering. Daarbij maken we o.a. gebruik van de Puk & Ko methode. Op de groep werken 1 of 2 leid(st)ers, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. De leid(st)ers hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt regelmatig door stagiaires ondersteund. Samen vormen zij een team. Als het kind naar de basisschool gaat vindt er een overdracht (met toestemming van de ouders) met de toekomstige leerkracht plaats. Uiteraard worden ouders regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast zijn er oudergesprekken in het voor- en najaar. Aanmelden voor de Peuteropvang kan via deze site. Dit kan al voordat uw kind 2 jaar is. Na een inschrijving wordt bekeken of uw kind geplaatst kan worden. Voorafgaand aan de start op de peuteropvang vindt er een intake gesprek plaats met één van de leidsters. Contact: Adjuncthoofd Sandra Leushuis 06-20301357 leushuis@cbo-nwf.nl


Buitenschoolse Opvang (BSO)

Doordat schooltijden van kinderen en werktijden van ouders vaak niet op elkaar aan sluiten is opvang nodig. Bij de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen voor schooltijd en na schooltijd terecht. Daarnaast bieden we opvang op vrije schooldagen en in de vakanties. Kortom de buitenschoolse opvang werkt voor ouders/verzorgers die hun kinderen op een professionele manier willen laten opvangen, bijvoorbeeld voor ouders/verzorgers die werken en/of studeren. Voorschoolse opvang (VSO) Met de voorschoolse opvang bieden wij de kinderen een goede start van de dag in een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Elk kind heeft aan het begin van de dag een andere behoefte. De één wil lekker wakker worden met een boekje, de ander zit al vol energie en wil volop spelen. Voor beiden bieden wij die mogelijkheid, zowel in indeling van de ruimte als in aanbod van materiaal. Vanaf 7.00 uur is de kinderopvang geopend. Er is tot 8.00 uur de mogelijkheid om te ontbijten op de VSO De kleuters worden door de leidster om 8.25 uur naar de klas gebracht. Opvang na schooltijd Na schooltijd kunnen de kinderen spelen op de BSO. Er wordt als iedereen er is, limonade gedronken en een koekje gegeten. Daarna wordt er buiten gespeeld, vervolgens kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Knutselen, spelletje spelen, iets lekkers bakken of soms een filmpje kijken. Aan het einde van de middag krijgen de kinderen nog een cracker en wat drinken. In het najaar en de winter zijn er leuke workshops vanuit het Toparrangement.

Er kan een korte of halve middag afgenomen worden. Een korte middag is vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur. Een halve middag is vanaf 14.00 uur tot 18.15 uur. Vakantieopvang Ook in de schoolvakanties is er de mogelijkheid tot opvang. Afname van één dagdeel geeft recht op een hele dag opvang in de vakanties. Tijdens de vakantie bieden we een activiteitenprogramma aan, waar de kinderen aan mee kunnen doen. Soms maken we een uitstapje met elkaar. Wanneer men gedurende de schoolweken geen opvang nodig heeft, maar wel in de schoolvakanties dan kan men gebruik maken van vakantie opvang. Men kan van de vakantie opvang gebruik maken door afname van een 24-strippenkaart. Groepssamenstelling De kinderen worden opgevangen in een voor kinderen ingerichte ruimtes, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. De ruimtes waarin de kinderen verblijven zijn afgestemd op ontspanning en het beoefenen van hobby's. De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 kinderen. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er 2 BSO groepen. De jongste kinderen maken gebruik van het “stam” lokaal van de BSO, waar ook de peuteropvang zit. Dit is het lokaal nummer 1, tegenover het speellokaal. De oudste kinderen maken gebruik van een ander lokaal in school, met ook daarin voldoende mogelijkheden om te spelen en te ontspannen. De kinderen komen minimaal 1 keer per week voor of na schooltijd en worden begeleid door beroepskrachten.

Groepsleiding Op de groep werken vaste leidsters, op 10 kinderen is er 1 leidster aanwezig. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door invalkrachten en stagiaires, samen vormen zij een team. De buitenschoolse opvang staat onder leiding van de manager schoolopvang. Het adjunct hoofd van de locatie is het aanspreekpunt voor ouders. Het team biedt de kinderen voldoende structuur, waardoor ze in harmonie samen kunnen spelen. Er zijn afspraken en regels op de BSO hoe we met elkaar en de spullen omgaan. Er wordt veel aandacht besteedt aan de omgang met elkaar, tijdens de tafelmomenten en het samen spelen. De afspraken zijn terug te vinden in het pedagogische werkplan. Oudercontacten Een goed contact met de ouders vinden we erg belangrijk, ouders worden regelmatig geïnformeerd hoe het met hun kind gaat op de BSO. Verder wordt u via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Daarnaast is er 1 x per jaar een 10 minuten gesprek waar u voor uitgenodigd wordt. Aan de hand van het Kindvolgsysteem wordt in kaart gebracht hoe uw kind functioneert in de groep. Natuurlijk is er altijd ruimte voor een gesprek wanneer u dat nodig acht. Op de BSO is een oudercommissie actief. Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler in de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. Aanmelden U kunt uw kind inschrijven via de site www.kinderopvangfriesland.nl. Na de inschrijving wordt gekeken of uw kind geplaatst kan worden. Voor de start van de BSO heeft u een intake gesprek met het adjuncthoofd van de locatie. De BSO is gedurende het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-18.15 uur. Op nationale feestdagen en de week tussen Kerst en Oud & Nieuw is de BSO gesloten. Contact; Adjuncthoofd Sandra Leushuis 06-20301357 leushuis@cbo-nwf.nl

Toparrangementen
Het TOP-Arrangement is het speciale activiteitenprogramma van de SKF voor alle kinderen van school. Het vindt plaats aansluitend aan de schooltijd. Het programma brengt kunst, cultuur, natuur en sport dichtbij uw kind. Klik op onderstaande link voor meer informatie.